Praktisk information

sofiresor

eva och pontus örtendahl

    foto Eva Liss-Örtendahl                                                                                        foto Eva Liss-Örtendahl                                                                               foto Eva Liss-Örtendahl

Reseinformation

 

Information ges dels på hemsidan dels i mail till deltagare. OBS att du ALLTID bör kontakta reseledaren (anges för varje resa) innan boknings/anmälningsavgiften betalas. Bokningen görs alltid till  Eva (eva@sofiresor.se)

 

Du kan också  kontakta Eva eller Pontus om du har frågor kring våra resor.

 

Platsreservation och betalningar

 

Om du vill delta i en resa gäller följande:

 

Du kan säkra en turordningsplats på resan genom att sätta in 1000 kr på Sofiresors konto med angivande av vald resa och ditt namn, mailadress och telefonnummer. Platserna reserveras i turordning efter inbetalningsdag. Avgiften återbetalas endast om resan inställes eller du inte kan beredas plats. Avgiften ingår i totalavgiften för resan.

 

Anmälningsavgiftens  storlek och betalningsdag, normalt ca 45 dagar före avresa,  framgår av resebeskrivningen (se under "Resor"). Senast en vecka efter detta datum beslutas om resan skall genomföras. Om den inställs återbetalas anmälningsavgiften men inte av övriga skäl.

 

Den slutliga avgiften betalas enligt särskilt meddelande till deltagarna oftast ca 15 dagar före avresa. Denna avgift återbetalas inte vid sent återbud.

 

Eventuella restplatser som bokas efter sista anmälningsdag betalas direkt med full avgift.

 

SE ALLTID TILL ATT DU HAR RESEFÖRSÄKRING SOM TÄCKER KOSTNADER FÖR AVBROTT SOM INTE BEROR PÅ INSTÄLLD RESA. Ofta ingår inte sådant skydd i hemförsäkringar utan särskilt tillägg så kontrollera vad som gäller före avresa.

 

Betalningsmottagare

 

Alla betalningar skall ske till bankgiro 5193-3547  Firma Pontus Örtendahl  (Sofiresor)

 

Vid inställd resa tex pga för få anmälda deltagare återbetalas hela anmälningsavgiften (inkl eventuell bokningsavgift). I övriga fall återbetalas inte anmälningsavgiften. Se därför till att du har erforderliga försäkringar (visst skydd ingår ibland i hemförsäkring). Slutbetalning återbetalas inte heller om du uteblir från resan.

 

Alla förfrågningar om betalningar skall ske till eva@sofiresor.se, 070 329 94 49.

 

GLÖM INTE ATT ANGE RESA OCH NAMN PÅ ALLA INBETALNINGAR!

 

Pass

 

Det är deltagarnas ansvar att på alla resor medföra pass med giltighet minst till och med  sex månader efter  beräknad hemkomst. Vid förfrågan från oss skall namn meddelas exakt som det anges i  passet längst ned på huvudsidan. Ändringskostnader för flygbiljetter etc pga av felaktiga uppgifter betalas av deltagaren. 

 

 

 

Resegaranti

 

Sofiresor, Pontus Örtendahl ställer säkerhet enligt Kammarkollegiets beslut. Du kan kontrollera på kammarkollegiet.se/resegaranti

 

 

Paketreselagen

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 

•Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

 

•Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

 

•Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

 

•Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

 

•Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

 

•Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

 

•Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

 

 

•Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

 

•Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

 

•Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

 

•Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

 

•Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Sofiresor (Firma Pontus Örtendahl) har tecknat skydd genom deposition hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av  Sofiresors (Firma Pontus Örtendahl) obestånd.

 

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

 

 

OBS. Kontakta oss alltid om du är osäker om vad som gäller. Se under fliken «Reseledare»Sofiresor

 

 

 

Dataskyddspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

 

Personuppgiftsansvarig är Sofiresor (Firma Pontus Örtendahl).  Skyddet av dina uppgifter är viktig för oss. Det är

lagreglerat i  dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Nedan kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Om du vill komma i kontakt med oss gör du det på Westby Gård, 669 91 Deje.                               

 E-post info@sofiresor.se  telefon 072 50 11 900 (Pontus Örtendahl ) eller 070 349 94 49. (Eva Liss-Örtendahl)

 

Personuppgifter som samlas in.

 

Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra resor med dig som deltagare.

Bland dessa uppgifter är namn, kön, födelsedatum. adress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall kan också uppgifter om hälsotillstånd och specialkost behövas. I speciella fall kan också passuppgifter behövas för t ex visum och  flygbiljetter.

 

Personuppgifterna lämnar du själv till oss i samband med bokning av resa. Vi har inga återförsäljare eller mellanhänder utan arrangerar själv alla resor vi marknadsför.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

 

Dina personuppgifter använder vi då vi arrangerar resor som du bokat och för att hålla dig informerad om resorna.

 

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla lagar och för att hantera frågor och klagomål.

 

Vi använder inte dina personuppgifter i samband med marknadsföring.

 

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa som du bokat. Uppgifter om hälsotillstånd införs aldrig i register och raderas efter ifrågavarande resas slut.

 

Lagring av personuppgifter

 

Vi för följande register.

 

Register över anmälda, bokade och betalande resenärer till olika resor.

 

Register över personer som meddelat oss att de vill ha information från oss via e-post. Du införs i registret efter egen begäran och raderas därifrån så snart du meddelat oss att du önskar bli borttagen från registret.

 

Vi strävar efter att gallra i registren så att inte onödig information lagras. Du kan alltid själv begära att alla dina personuppgifter skall raderas hos oss om de inte behövs av lagkrav.

 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra än dem som behövs för att vi skall kunna planera och genomföra  resor.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

 

Dina personuppgifter  behandlas av oss på Sofiresor och inom resebranschen som tex flygbolag, hotell och av våra samarbetspartners på resmålen. Vi strävar efter att  till tredje part endast förmedla de personuppgifter som är nödvändiga för den del av resan som berörs.

 

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES.

 

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartner som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Endast de uppgifter som är nödvändiga för genomförande av resan lämnas till samarbetspartnern.

 

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

 

Dina rättigheter till uppgifter om dig

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligt till oss. Dina uppgifter kommer då att korrigeras eller raderas inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter detta slutförts.

 

Du kan kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig vilken vi kommet att lämna inom en månad.

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GPDR)?

 

Datainspektionens webplats ”datainspektionen.se” finns mer information om dataskyddsförordningen

 

 

 

 

.